Covid-19. Zarządzanie projektami w czasach epidemii

Zarządzanie projektami w czasie covid-19

Globalna pandemia koronawirusa COVID-19  spowodowała duże problemy realizacyjne również u koordynatorów projektów.

W związku z tym, zarówno Komisja Europejska jak też MFiPR wprowadziły szereg zmian dotyczących szczególnie różnych obowiązujących Wytycznych i innych przepisów prawa związanych z realizacją projektów.

Zmiany i zawieszenia, mimo ich późniejszego uchwalenia obowiązują wstecznie od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r. z możliwością przedłużenia oraz kolejnych zmian.

Zasady pracy i najważniejsze informacje dotyczące zarządzania projektami znajdują się w kursie online Koordynator projektów unijnych

Najważniejsze zmiany w związku z covid 19

19 maja Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego zawiesiło obowiązywanie niektórych punktów w wytycznych, obowiązujących we wszystkich programach operacyjnych m.in:

  • w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020
  • zalecenia w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014- 202
  • wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
  •  w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020
  • zmiany wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji, zdrowia na lata 2014-2020
  •  w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020

Zarządzanie projektami w czasie covid-19

Każdy z koordynatorów i osób zajmujących się realizacją projektów, powinien śledzić zmiany Wytycznych i obowiązujące zawieszenia. To bardzo ważne, ponieważ sytuacja odnośnie COVID-19 jest bardzo dynamiczna, wiele przepisów się zmienia i ewoluuje.

Najnowsze informacje o zmianach wytycznych, zawieszeniu obowiązywania przepisów znajdują się na stronach poszczególnych programów operacyjnych (zarówno krajowych jak i regionalnych). Dodatkowe informacje można znaleźć również na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl

23 lipca 2020
© Centrum szkoleń MG-edu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

X