regulamin od 01.01.2022

Regulamin platforma.mg-edu.pl

Informacje wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z platformy e-learningowej dostępnej pod adresem platforma.mg-edu.pl, a w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach platformy oraz warunki i zasady dokonywania zakupów kursów dostępnych w ramach platformy oraz tryb reklamacyjny
 2. Właścicielem i administratorem platformy – platforma.mg-edu.pl jest Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkoleń MG-edu z siedzibą główną 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Czyżowicka 73 NIP: 639-170-17-20

Definicje:

 • platforma.mg-edu.pl – miejsce w którym użytkownik może utworzyć konto i dokonać zakupu kursu/szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
 • Użytkownik – osoba korzystająca z Platformy.
 • Usługodawca – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkoleń MG-edu z siedzibą główną 44-300 Wodzisław Śląski ul. Czyżowicka 73
 • Hasło – ciąg znaków, definiowany przez Użytkownika lub generowany przez platformę w procesie odzyskiwania hasła.
 • Nazwa użytkownika (Login) – unikalny identyfikator Użytkownika definiowany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.
 • Kursant – użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny zawierając tym samym Umowę z NPKU Centrum szkoleń MG-edu i dokonał płatności za kurs.
 • Kurs /szkolenie – dostępny za pośrednictwem platformy zestaw materiałów zgodny z danym tematem, planem i szczegółowym opisem kursu
 • Logowanie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła.

Warunki techniczne

 1. Do poprawnego korzystania z kursów i szkoleń udostępnianych na platformie, należy spełnić następujące minimalne wymagania techniczne:
 • przepustowość łącza min. 1 Mbit/s
 • zainstalowane najnowsze wersje przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
 • zainstalowany program do odczytu plików PDF np. Acrobat Reader, Foxit Reader
 • włączenie obsługi plików cookies na stronach platformy

Warunki rekrutacji i rejestracji

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa NPKU Centrum szkoleń MG-edu świadczy usługi szkoleniowe za pośrednictwem platformy wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z bezpłatnych kursów i szkoleń w ramach platformy jest utworzenie konta użytkownika zawierającego: imię i nazwisko, adres e-mail oraz unikalny login użytkownika.
 3. Potwierdzenie założenia konta Użytkownik otrzymuje za pośrednictwem poczty e-mail , na adres podany podczas tworzenia konta
 4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z kursów i szkoleń płatnych w ramach Platformy jest dokonanie pełnej rejestracji oraz wpłata należności za kurs
 5. Wpłata należności następuje na konto bankowe Usługodawcy lub poprzez system płatności paynow.
  Podmiotem świadczącym usługę płatności paynow na rzecz Zamawiającego jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850     Warszawa, wpisany pod numerem KRS0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 526-021-50-88
 6. NPKU Centrum szkoleń MG-edu nie zbiera i nie przetwarza danych dotyczących płatności tj. danych dotyczących rachunku bankowego, logowania do  serwisu i autoryzacji płatności, jak również nie odpowiada za bezpieczeństwo  transakcji dokonywanej za pośrednictwem paynow.
 7. Pełna rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza udostępnianego na stronie platforma.mg-edu.pl/checkout/
 8. Pełna rejestracja na platformie oznacza zawarcie umowy drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem/Kursantem, a Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkoleń MG-edu
 9. Kursant ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia rejestracji bez podania przyczyny. Warunkiem odstąpienia od umowy jest przesłanie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną.
  Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawie konsumenta,  po otrzymaniu dostępu do zamówionego kursu Kursant traci prawo do odstąpienia od umowy.
 10. Warunkiem pełnej rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Przesyłając Formularz zgłoszeniowy Kursant:
  • potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych
  • wyraża zgodę na rozpoczęcie wykonania umowy (rozpoczęcie kursu) niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty, przed upływem terminu 14 dni.
  • wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
 11. Potwierdzenie założenia zamówienie Użytkownik otrzyma za pośrednictwem poczty e-mail
 12. Po zakończeniu procesu pełnej rejestracji oraz zaksięgowaniu wpłaty na koncie, użytkownik otrzymuje wiadomość za pośrednictwem poczty e-mail o odblokowaniu dostępu do zamówionego kursu
 13. Po zaksięgowaniu wpłaty lub dokonaniu płatności w systemie paynow Kursant otrzymuje dostęp do treści zamówionego kursu/szkolenia.
  Kursant realizuje naukę w dogodnym dla siebie czasie, przechodząc kolejno lekcje kursu/szkolenia aż do testu końcowego i zakończenia kursu w okresie maksymalnie 365 dni.
  Po zakończeniu nauki do kursanta nadane zostaną dokumenty. Dokumenty ukończenia kursu zostaną wysłane listem poleconym (poprzez Pocztę Polską) do 7 dni roboczych, kurierem do 3 dni roboczych od zakończenia nauki. W przypadku zakupu kursów w pakiecie dokumenty wysyłane są w jednej przesyłce po zaliczeniu wszystkich kursów z pakietu
 14. W przypadku podania danych dostępowych do indywidualnego konta uczestnika osobie trzeciej lub korzystania z konta osób nieuprawnionych – nie kursantów – Centrum Szkoleń MG-edu nie podnosi odpowiedzialności za szkody powstałe na koncie i ma prawo do usunięcia kursanta z kursu!

Koszty

 1. Każdy kurs/szkolenie płatne ma podaną cenę brutto. Podana cena jest wiążąca.
 2. Centrum szkoleń MG-edu ma prawo ustalania dla poszczególnych Kursantów cen innych, niż wskazane np. poprzez udzielania rabatów lub tworzenie pakietów promocyjnych.
 3. Cena kursu obejmuje: dostęp do treści kursu przez okres do 365 dni (do czasu ukończenia kursu), test końcowy, wysyłkę dokumentów listem poleconym na adres podany w procesie rejestracji tj. certyfikat w języku polskim oraz zaświadczenie zgodne ze wzorem z rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r.
 4. Wpłaty za kurs/szkolenie Kursant dokonuje wpisując w przelewie numer zamówienia lub imię i nazwisko oraz nazwę zamówionego kursu/szkolenia
 5. Faktury za kurs/szkolenie wystawiane są na wyraźne życzenie kursanta. Faktury na firmę wystawiane są tylko gdy w formularzu zamówienia znajdują się pełne dane firmy wraz z numerem NIP. Faktury wysyłane są na adres mailowy. Faktur nie wysyłamy przesyłką listową
 6. Koszty dodatkowe – zgodne z załącznikiem 1 do regulaminu
 • Certyfikat w języku angielskim
 • Wysyłka dokumentów poza granicę kraju
 • Wysyłka dokumentów kurierem
 • Ponowna wysyłka dokumentów w przypadku podania w formularzu rejestracyjnym błędnych danych osobowych i/lub adresowych, nieodebrania przesyłki w terminie – powodującego konieczność wystawienia nowych dokumentów, poprawienia danych lub zwrotu listu do Centrum Szkoleń MG-edu

Prawa i obowiązki stron

1.1. Prawa i obowiązki użytkownika/kursanta

 1. Korzystając z Platformy Użytkownik/Kursant zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet.
 2. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się w szczególności publikowanie treści nieprzyzwoitych, obraźliwych i obscenicznych oraz praktyki internetowe ogólnie przyjęte jako naganne.
 3. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika/Kursanta odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.
 4. Użytkownik/Kursant przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje istotne dla funkcjonowania Platformy będą udostępnione na stronach Platformy i zostaną uznane za prawidłowo do niego dostarczone.
 5. Użytkownik/Kursant jest zobowiązany informować o zmianach danych przekazanych
  w trakcie rejestracji oraz ich aktualizacji na swoim profilu. W przypadku niezaktualizowania danych NPKU Centrum szkoleń MG-edu nie odpowiada za błędnie wystawione oraz wysłane dokumenty ukończenia kursu, co rodzi po stronie użytkownika/kursanta koszty dodatkowe (pkt.4 F regulaminu)
 6. Użytkownik/Kursant ma prawo rezygnacji w każdej chwili z korzystania z platformy poprzez usunięcie utworzonego przez siebie w konta.
 7. W przypadku usunięcia konta przez Kursanta, opłata za udział w kursie nie podlega zwrotowi
 8. Kursant ma obowiązek:
 • uregulowania należności za udział w kursie/szkoleniu
 • sumiennie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach on-line.
 • wykonywać polecenia osoby prowadzącej związane z realizacją treści programowych.
 • poddania się sprawdzeniu nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej w postaci testu/egzaminu
 • szanować godność osobistą osoby prowadzącej i innych użytkowników platformy
 1. Kursant ma prawo do:
 • zapoznania się z treścią programu nauczania.
 • zgłaszania swoich uwag, dotyczących przebiegu nauki, organizacji zajęć oraz innych, istotnych spraw – bezpośrednio do placówki lub za pośrednictwem wykładowcy
 • odbycia kursu w przeciągu 360 dni od dnia jego rozpoczęcia. Niewywiązanie się z tego terminu powoduje zablokowanie treści kursu oraz brak możliwości otrzymania dokumentów ukończenia kursu.
 • jawnej oceny swojej pracy.

2.1. Prawa i obowiązki NPKU Centrum szkoleń MG-edu

 1. NPKU Centrum szkoleń MG-edu dołoży wszelkich starań aby usługi szkoleniowe za pośrednictwem platformy działały bez zakłóceń i w sposób ciągły z zastrzeżeniem czasowych wyłączeń związanych z pracami technicznymi
 2. NPKU Centrum szkoleń MG-edu ma prawo do ingerencji w konta użytkowników/Kursantów w celach diagnozy i naprawy zakłóceń technicznych
 3. NPKU Centrum szkoleń MG-edu zobowiązuje się do wsparcia Użytkownika/Kursanta
  w czasie trwania procesu edukacyjnego oraz poszanowania godności osobistej Kursanta
 4. NPKU Centrum szkoleń MG-edu zobowiązuje się do wystawienia i wysłania dokumentów ukończenia kursu w ciągu 3/7 dni roboczych z zastrzeżeniem, że termin może zostać przedłużony w wyjątkowych sytuacjach (np. urlop) o czym Kursanci zostaną powiadomieni na platformie.
 5. W związku z sytuacją epidemiologiczną od 30.10.2020 roku do odwołania dokumenty ukończenia kursu zostaną wysłane listem poleconym (poprzez Pocztę Polską) do 7 dni roboczych, kurierem do 3 dni roboczych od zakończenia nauki.
 6. NPKU Centrum Szkoleń „MG-edu” nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikłe po stronie operatora pocztowego.
 7. NPKU Centrum szkoleń MG-edu ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług a nawet usunąć konto Użytkownika/Kursanta w przypadku gdy:
 • Użytkownik/kursant narusza postanowienia regulaminu
 • Użytkownik/kursant korzysta z platformy w sposób sprzeczny z jej zasadami i celem
 • Użytkownik/kursant przesyła do innych użytkowników lub udostępnia ogólnie informacje o charakterze obraźliwym, wulgarnym, handlowym, reklamowym, promocyjnym
 • Użytkownik/kursant narusza przepisy prawa.
  W przypadku usunięcia konta za łamanie niniejszego regulaminu, opłata za udział w kursie nie podlega zwrotowi

Reklamacje

 1. Użytkownik/Kursant ma prawo złożenia reklamacji związanych z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem usług na platformie.
 2. Reklamacji nie podlega subiektywne odczucie i niesprostanie oczekiwaniom Użytkownika/Kursanta co do formy, merytorycznej zawartości i przydatności kursu/szkolenia.
 3. Zgłoszenie reklamacji należy przesłać na adres: [email protected] w formie pisemnej z podaniem danych kursanta/użytkownika, adresu e-mailowego do korespondencji, nazwy kursu oraz opisu sprawy
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji
 5. Użytkownik/Kursant otrzyma odpowiedź na adres mailowy

Informacje prawne

 1. Centrum szkoleń MG-edu nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku
  z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Platformy w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. Korzystanie z Platformy i dostęp do kursu  odbywa się poprzez transmisję danych na koszt Użytkownika/Kursanta.
 3. Centrum szkoleń MG-edu nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do zasobów Platformy oraz że pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika/Kursanta co do ich merytorycznej zawartości i przydatności. Centrum szkoleń MG-edu zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Platformy, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu Platformy.
 4. Centrum szkoleń MG-edu uprawniona będzie do zaprzestania udostępniania Platformy bez podania przyczyn po zakończeniu wszystkich odbywających się kursów lub nie wcześniej niż 60 dni po ostatnim opłaceniu kursu oraz po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Kursantów.
 5. Centrum szkoleń MG-edu nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników/Kursantów na stronach Platformy oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostają poza kontrolą Centrum szkoleń MG-edu, a w szczególności naruszenie przez Użytkowników/Kursantów praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.
 6. Centrum szkoleń MG-edu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika/Kursanta osobom trzecim hasła oraz loginu niezależnie od przyczyny ujawnienia.
 7. Wszelkie nazwy, znaki towarowe/firmowe, opisy występujące na Platformie podlegają ochronie.
 8. Platforma oraz jej zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Centrum szkoleń MG-edu i jedynie we wskazanym zakresie.
 9. Zarejestrowani Użytkownicy/Kursanci Platformy wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów drogą poczty elektronicznej i z użyciem telefonii cyfrowej oraz uznają je za skutecznie doręczone.
 10.  Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez Centrum szkoleń MG-edu będą zamieszczane na Platformie.
 11. Zmiany Regulaminu  są wiążące dla nowych użytkowników od momentu ich zamieszczenia na Platformie. Dla Kursantów obowiązująca jest treść regulaminu z dnia podpisania umowy.
 12. Prawa i obowiązki Użytkownika nie podlegają przeniesieniu na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Centrum szkoleń MG-edu
 13. Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim, a wszelkie spory powstałe w związku z funkcjonowaniem Platformy rozstrzygane będą polubownie lub przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Centrum szkoleń MG-edu

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2018 r.

 

Oświadczam, że

Jestem osobą pełnoletnią

W pełni akceptuję postanowienia niniejszego regulaminu

Zostałem poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą otrzymania dostępu do  kursu. Wyrażam zgodę na rozpoczęcie wykonania umowy niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty, przed upływem terminu 14 dni.

 

Załącznik 1

Koszty dodatkowe:

 • Certyfikat w języku angielskim + 40 zł
 • Wysyłka dokumentów poza granicę kraju + 20 zł.
 • Wysyłka dokumentów kurierem + 18 zł
 • Duplikat zagubionego dokumentu, wysyłka poprawionego dokumentu w przypadku podania w zgłoszeniu błędnych danych + 15 zł (list polecony) lub 25 zł (kurier)
 • Ponowna wysyłka dokumentów w przypadku podania w formularzu rejestracyjnym błędnego lub niedokładnego adresu, powodującego zwrot listu do Centrum Szkoleń MG-edu + 15 zł.
 • Wysyłka faktury przesyłką listowną + 10 zł.
 • Wystawienie zaświadczenia + 25 zł
© Centrum szkoleń MG-edu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

X