Terminy rozstrzygania spraw urzędowych wg. KPA

Terminy rozstrzygania spraw urzędowych zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego

Każdy z nas z pewnością nie raz w swoim życiu miał do czynienia z realizacją spraw urzędowych. Czas oczekiwania na wykonanie tych spraw nie zawsze był zgodny z naszymi oczekiwaniami. Większość czynności administracyjnych regulowanych jest przepisami, tak jest również z terminami rozstrzygania spraw. Określone one są w Kodeksie postępowania Administracyjnego w art. 35. Z kolei art. 12 określa zasadę szybkości rozstrzygania spraw, która jest jedną z ważniejszych w postępowaniu administracyjnym.

Organy administracji publicznej zobowiązane są do tego by sprawy załatwiać w możliwie najszybszym czasie, bez zbędnej zwłoki. Ponadto powinny one korzystać z najprostszych środków, które doprowadzą do załatwienia sprawy. W przypadku kiedy w sprawie nie jest wymagane zbieranie dowodów czy wyjaśnień i informacji, organy powinny ją załatwić niezwłocznie.

Terminy rozstrzygania spraw urzędowych w określonych przypadkach:

  • jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego, załatwienie jej powinno nastąpić nie później niż w ciągu 1 miesiąca
  • w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej termin rozstrzygnięcia powinien nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
  • jeśli mamy do czynienia z postępowaniem odwoławczym – rozwiązanie musi nastąpić w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
  • jeśli sprawa załatwiana jest w postępowaniu uproszczonym, powinno to nastąpić niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

Terminy inne niż wymienione mogą być określone w przepisach szczególnych. Natomiast do powyższych terminów nie wlicza się tych, które są przewidziane w przepisach prawa, dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub przyczyn niezależnych od organu.

W przypadku kiedy organy administracji publicznej nie załatwiają spraw w terminie, nie zachowując przy tym określonej staranności, możemy powiedzieć o przewlekłości postępowania. Jednak zgodnie  z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22.08.2018r. pojęcie przewlekłości postępowania nie jest określone w Kodeksie postępowania administracyjnego. Znaczenie tego terminu określone będzie jedynie na podstawie ogólnych zasad postępowania administracyjnego oraz regulacji procesowych.

Terminy rozstrzygania spraw są kwestią jedną w wielu, do której obowiązkowo muszą stosować się pracownicy samorządowi, chcąc rzetelnie wykonywać swoje obowiązki.

© Centrum szkoleń MG-edu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

X