Regulamin

Regulamin korzystania z usług NPKU Centrum Szkoleń MG-edu

Informacje wstępne

 1. Właścicielem i administratorem stron internetowych – mg-edu.pl i platforma.mg-edu.pl jest Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkoleń MG-edu z siedzibą główną 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Czyżowicka 73, NIP: 639-170-17-20
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa NPKU Centrum szkoleń MG-edu świadczy usługi szkoleniowe  – czyli udostępnia treści cyfrowe na platformie szkoleniowej wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Definicje:

 1. mg-edu.pl – strona na której Użytkownik może dokonać zakupu kursu/szkolenia
 2. platforma.mg-edu.pl – miejsce w którym Użytkownik może utworzyć konto i dokonać zakupu kursu/szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz korzystać z kursów zakupionych na stronach mg-edu.pl i platforma.mg-edu.pl
 3. Klient – osoba dokonująca zakupu na stronie mg-edu.pl
 4. Użytkownik/Kursant – osoba korzystająca z platformy szkoleniowej, która po dokonaniu formalności zawarła Umowę o dostarczenie treści cyfrowych z NPKU Centrum szkoleń MG-edu.
 5. Usługodawca – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkoleń MG-edu z siedzibą główną 44-300 Wodzisław Śląski ul. Czyżowicka 73
 6. Hasło – ciąg znaków, definiowany przez Usługodawcę, Użytkownika lub generowany przez platformę.
 7. Nazwa użytkownika (Login) – unikalny identyfikator Użytkownika definiowany przez  Usługodawcę lub Użytkownika podczas procesu rejestracji.
 8. Kurs /szkolenie – dostępne za pośrednictwem platformy szkoleniowe treści cyfrowe, zgodnie z Dyrektywą Omnibus, zawierające zestaw materiałów zgodny z danym tematem, planem i szczegółowym opisem kursu
 9. Logowanie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła.

Warunki techniczne

 1. Do poprawnego korzystania z kursów i szkoleń udostępnianych na platformie, należy spełnić następujące minimalne wymagania techniczne:
 1. przepustowość łącza min. 1 Mbit/s
 2. zainstalowane najnowsze wersje przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
 3. zainstalowany program do odczytu plików PDF np. Acrobat Reader, Foxit Reader
 4. włączenie obsługi plików cookies na stronach internetowych

Warunki rekrutacji i rejestracji

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa NPKU Centrum szkoleń MG-edu świadczy usługi szkoleniowe wyłącznie dla osób pełnoletnich udostępniając treści cyfrowe za pośrednictwem platformy.
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z bezpłatnych kursów i szkoleń w ramach platformy jest zgoda na utworzenie konta użytkownika zawierającego imię i nazwisko i/lub unikalny login użytkownika oraz adres e-mail. Zamówienie darmowego szkolenia następuje poprzez wysyłkę wiadomości email przez formularz kontaktowy na stronie. Potwierdzenie założenia konta Użytkownik otrzymuje za pośrednictwem poczty e-mail.
 3. Warunkiem rozpoczęcia kursów i szkoleń płatnych jest dokonanie pełnej rejestracji poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata należności za kurs.
 4. Potwierdzenie założenia zamówienia Użytkownik otrzyma za pośrednictwem poczty e-mail
 5. Po zakończeniu procesu pełnej rejestracji oraz zaksięgowaniu wpłaty na koncie, użytkownik otrzymuje wiadomość za pośrednictwem poczty e-mail z danymi do logowania na platformie lub informacją o odblokowaniu dostępu do zamówionego kursu.
 6. W przypadku podania danych dostępowych do indywidualnego konta uczestnika osobie trzeciej lub korzystania z konta osób nieuprawnionych – nie kursantów – Centrum Szkoleń MG-edu nie podnosi odpowiedzialności za szkody powstałe na koncie i ma prawo do usunięcia kursanta z kursu!
 7. Pełna rejestracja na platformie oznacza zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych drogą elektroniczną, pomiędzy Użytkownikiem/Kursantem, a Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkoleń MG-edu.

Warunkiem pełnej rejestracji jest wypełnienie wszystkich pół formularza oznaczonych jako obowiązkowe. Przesyłając Formularz zgłoszeniowy Kursant:

 • potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych
 • wyraża zgodę na utworzenie konta użytkownika zawierającego: imię i nazwisko i/lub unikalny login użytkownika oraz adres e-mail
 • wyraża zgodę na rozpoczęcie wykonania umowy (rozpoczęcie kursu) niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty, przed upływem terminu 14 dni.
 • wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

Certyfikacja i wysyłka dokumentów

 1. Warunkiem pozytywnego zaliczenia kursu jest uzyskanie min. 70 % poprawnych odpowiedzi w teście końcowym
 2. Po zakończeniu kursu do Kursanta nadane zostaną dokumenty tj. certyfikat w języku polskim oraz zaświadczenie
 3. Certyfikat zawiera ocenę z kursu uzyskaną na podstawie testu sprawdzającego wiedzę. Zaświadczenie wystawiane jest na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 4. Dokumenty ukończenia kursu zostaną wysłane listem poleconym (poprzez Pocztę Polską) do 7 dni roboczych, kurierem do 3 dni roboczych od zakończenia nauki w zależności od formy wybranej podczas zakupu.
 5. W przypadku zakupu pakietu kursów lub kilku kursów w jednym zamówieniu dokumenty wysyłane są w jednej przesyłce po zaliczeniu wszystkich kursów z zamówienia/pakietu.
 6. Dokumenty ukończenia kursu wystawiane są na dane z zamówienia i wysyłane na adres podany w zamówieniu. Zamawiający potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych wpisanych w formularz zamówienia. Centrum szkoleń MG-edu nie ponosi odpowiedzialności za wystawienie dokumentów z błędnymi danymi podanymi przez Zamawiającego.
 7. Maksymalny termin ukończenia kursu to 365 dni od dnia rozpoczęcia nauki. Po upływie tego terminu kurs przepada, a Kursant zostaje wykreślony z listy uczestników.
  W przypadku niezrealizowania kursu w przeciągu 365 dni nie ma możliwości przedłużenia tego terminu.
 8. NPKU Centrum Szkoleń „MG-edu” nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikłe po stronie operatora pocztowego lub firmy kurierskiej

Zobowiązania NPKU Centrum szkoleń MG-edu

Centrum szkoleń MG-edu zobowiązuje się do:

 1. Udostępnienia materiałów szkoleniowych do 24 godzin roboczych od momentu opłacenia zamówienia przez Klienta z zastrzeżeniem, że termin może zostać przedłużony w wyjątkowych sytuacjach np. czasowe zamknięcie placówki, siła wyższa, awaria zewnętrznych systemów informatycznych.
 2. Udostępnienia zakupionego kursu oraz materiałów szkoleniowych w formie skryptów do pobrania na platformie szkoleniowej do czasu zakończenia nauki przez uczestnika.
 3. Wysyłki dokumentów ukończenia kursu do 3/7 dni roboczych od momentu ukończenia kursu z zastrzeżeniem, że termin może zostać przedłużony w wyjątkowych sytuacjach np. czasowe zamknięcie placówki, siła wyższa.
 4. Wsparcia Użytkownika/Kursanta w czasie trwania procesu edukacyjnego oraz poszanowania jego godności osobistej
 5. Dołożenia wszelkich starań aby nauka za pośrednictwem platformy działała bez zakłóceń i w sposób ciągły z zastrzeżeniem czasowych wyłączeń związanych z pracami technicznymi

Prawa NPKU Centrum szkoleń MG-edu

NPKU Centrum szkoleń MG-edu ma prawo do:

 1. Ingerencji w konta użytkowników/Kursantów w celach diagnozy i naprawy zakłóceń i problemów technicznych
 2. Natychmiastowego wypowiedzenia umowę o świadczenie usług a nawet usunięcia konta Użytkownika/ Kursanta w przypadku gdy:
 • Użytkownik/Kursant narusza postanowienia regulaminu
 • Użytkownik/kursant korzysta z platformy w sposób sprzeczny z jej zasadami i celem
 • Użytkownik/kursant przesyła do innych użytkowników lub udostępnia ogólnie informacje o charakterze obraźliwym, wulgarnym, handlowym, reklamowym, promocyjnym
 • Użytkownik/kursant narusza przepisy prawa.
 • W przypadku usunięcia konta za łamanie niniejszego regulaminu, opłata za udział w kursie nie podlega zwrotowi
 1. Czasowego wstrzymania udostępniania zamówionych kursów w czasie prac serwisowych lub awarii zewnętrznych systemów informatycznych.
 2. Czasowego wstrzymania wysyłki dokumentów po ukończonych kursach w czasie przerwy urlopowej. Informacja o przerwie będzie każdorazowo pojawiała się na stronie internetowej z kilkudniowym wyprzedzeniem

Zobowiązania Użytkownika/Kursanta

 1. Dla prawidłowej realizacji nauki i zakończenia kursu Kursant ma obowiązek:
 • uregulować należność za udział w kursie/szkoleniu
 • zapoznać się z całością udostępnionego materiału oraz poddać się sprawdzeniu nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej w postaci testu końcowego
 • wykonywać polecenia osoby prowadzącej związane z realizacją treści programowych
 • szanować godność osobistą osoby prowadzącej i innych użytkowników platformy
 • sumiennie i aktywnie realizować udostępniony kurs.
 1. Korzystając z Platformy Użytkownik/Kursant zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet.
 2. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się w szczególności publikowanie treści nieprzyzwoitych, obraźliwych i obscenicznych oraz praktyki internetowe ogólnie przyjęte jako naganne.
 3. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika/Kursanta odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.
 4. Użytkownik/Kursant przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje istotne dla funkcjonowania Platformy będą udostępnione na stronach Platformy i zostaną uznane za prawidłowo do niego dostarczone.
 5. Użytkownik/Kursant jest zobowiązany informować o zmianach danych przekazanych
  w trakcie rejestracji oraz ich aktualizacji na swoim profilu. W przypadku niezaktualizowania danych NPKU Centrum szkoleń MG-edu nie odpowiada za błędnie wystawione oraz wysłane dokumenty ukończenia kursu, co rodzi po stronie użytkownika/kursanta koszty dodatkowe

Prawa Użytkownika/Kursanta

Użytkownik/Kursant ma prawo do:

 1. Zapoznania się z treścią programu nauczania
 2. Zgłaszania swoich uwag, dotyczących przebiegu nauki, organizacji zajęć oraz innych, istotnych spraw – bezpośrednio do placówki.
 3. Odbycia kursu w przeciągu 365 dni od dnia jego rozpoczęcia. Niewywiązanie się z tego terminu powoduje zablokowanie treści kursu oraz brak możliwości otrzymania dokumentów ukończenia kursu
 4. Pobrania materiałów szkoleniowych w formie cyfrowej na własny użytek
 5. Jawnej oceny swojej pracy
 6. Wystawienia opinii po zakończonym kursie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 7. Rezygnacji w każdej chwili z korzystania z platformy poprzez usunięcie utworzonego przez siebie w konta. W przypadku usunięcia konta przez Kursanta, opłata za udział w kursie nie podlega zwrotowi.
 8. Odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia rejestracji bez podania przyczyny. Warunkiem odstąpienia od umowy jest przesłanie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawie konsumenta,  po otrzymaniu dostępu do zamówionego kursu Kursant traci prawo do odstąpienia od umowy.

Przesyłając formularz Użytkownik jednocześnie oświadcza, że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą otrzymania dostępu do  kursu.

Koszty.

 1. Każdy kurs/szkolenie płatne ma podaną cenę brutto. Podana cena jest wiążąca.
 2. Centrum szkoleń MG-edu ma prawo ustalania dla poszczególnych Kursantów cen innych, niż wskazane np. poprzez udzielania rabatów lub tworzenie pakietów promocyjnych.
 3. Płatność za kurs następuje:
  1. na konto bankowe Centrum szkoleń „MG-edu” Ul. Czyżowicka 73 44-300 Wodzisław Śląski Numer konta: mBank  64114020040000390263338347. Dokonując wpłaty na konto należy podać: Imię i nazwisko oraz nazwę kursu lub numer zamówienia
  2. poprzez system płatności paynow

Podmiotem świadczącym usługę płatności paynow na rzecz Zamawiającego jest mElements S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, 00-850 Warszawa, wpisany pod numerem KRS 0000590484 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 522-304-78-92,

NPKU Centrum szkoleń MG-edu nie zbiera i nie przetwarza danych dotyczących płatności tj. danych dotyczących rachunku bankowego, logowania do serwisu i autoryzacji płatności, jak również nie odpowiada za bezpieczeństwo transakcji dokonywanej za pośrednictwem paynow.

4. Cena kursu obejmuje: dostęp do cyfrowej treści kursu do czasu jego ukończenia, maksymalnie przez okres do 365 dni, test końcowy, wysyłkę dokumentów listem poleconym na adres podany w procesie rejestracji

5. Faktury za kurs/szkolenie wystawiane są na wyraźne życzenie kursanta. Faktury na firmę wystawiane są tylko gdy w formularzu zamówienia podane zostały dane firmy wraz z numerem NIP. Faktury wysyłane są na adres mailowy.

6. Koszty dodatkowe:

  • Certyfikat w języku angielskim + 40 zł
  • Wysyłka dokumentów poza granicę kraju + 25 zł
  • Wysyłka dokumentów kurierem + 20 zł
  • Wysyłka dokumentów list polecony priorytet + 12 zł
  • Duplikat zagubionego dokumentu + 50 zł (list polecony)
  • Wysyłka poprawionego dokumentu w przypadku podania w zgłoszeniu błędnych danych + 20 zł (list polecony) lub 30 zł (kurier)
  • Ponowna wysyłka dokumentów w przypadku podania w formularzu rejestracyjnym błędnego lub niedokładnego adresu, powodującego zwrot listu do Centrum Szkoleń MG-edu +  25 zł (list polecony) lub 50 zł (kurier).
  • Wysyłka faktury przesyłką listowną + 15 zł.
  • Wystawienie i wysyłka na prośbę kursanta potwierdzenia uczestnictwa w kursie + 40 zł

Reklamacje

 1. Użytkownik/Kursant ma prawo złożenia reklamacji związanych z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem usług na platformie.
 2. Reklamacji nie podlega subiektywne odczucie i niesprostanie oczekiwaniom Użytkownika/Kursanta co do formy, merytorycznej zawartości i przydatności kursu/szkolenia.
 3. Zgłoszenie reklamacji należy przesłać na adres: platforma@mg-edu.pl w formie pisemnej z podaniem danych kursanta/użytkownika, adresu e-mailowego do korespondencji, nazwy kursu oraz opisu sprawy
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji
 5. Użytkownik/Kursant otrzyma odpowiedź na adres mailowy

 

Informacje dodatkowe (prawne)

 1. Centrum szkoleń MG-edu nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku
  z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Platformy w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. Korzystanie z Platformy i dostęp do kursu  odbywa się poprzez transmisję danych na koszt Użytkownika/Kursanta.
 3. Centrum szkoleń MG-edu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika/Kursanta osobom trzecim hasła oraz loginu niezależnie od przyczyny ujawnienia.
 4. Wszelkie nazwy, znaki towarowe/firmowe, opisy występujące na Platformie podlegają ochronie.
 5. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez Centrum szkoleń MG-edu będą zamieszczane na stronach: mg-edu.pl i platforma.mg-edu.pl
 6. Zmiany Regulaminu  są wiążące dla nowych użytkowników od momentu ich zamieszczenia na stronie. Dla Kursantów obowiązująca jest treść regulaminu z dnia podpisania umowy.
 7. Prawa i obowiązki Klienta nie podlegają przeniesieniu na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Centrum szkoleń MG-edu
 8. Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim, a wszelkie spory powstałe w związku z realizacją usług rozstrzygane będą polubownie lub przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Centrum szkoleń MG-edu
 9. Centrum szkoleń MG-edu nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do zasobów Platformy oraz że pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika/Kursanta co do ich merytorycznej zawartości i przydatności.
 10. Centrum szkoleń MG-edu zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Platformy, dokonywania w niej zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu Platformy.
 11. Centrum szkoleń MG-edu uprawniona będzie do zaprzestania udostępniania Platformy bez podania przyczyn po zakończeniu wszystkich odbywających się kursów lub nie wcześniej niż 60 dni po ostatnim opłaceniu kursu oraz po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Kursantów.
 12. Centrum szkoleń MG-edu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika/Kursanta osobom trzecim hasła oraz loginu niezależnie od przyczyny ujawnienia.
 13. Platforma oraz jej zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Centrum szkoleń MG-edu i jedynie we wskazanym zakresie.
 14. Zarejestrowani Użytkownicy/Kursanci Platformy wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów drogą poczty elektronicznej, SMS/ telefon oraz uznają je za skutecznie doręczone.
 15. Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim, a wszelkie spory powstałe w związku z funkcjonowaniem Platformy rozstrzygane będą polubownie lub przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Centrum szkoleń MG-edu.
 16. Zamieszczenie opinii o kursach, na stronach których właścicielem jest NPKU Centrum Szkoleń MG-edu jest możliwe jedynie przez Kursantów po zawarciu Umowy, czyli realizacji zamówionego kursu/szkolenia
 17. Kursant powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 18. NPKU Centrum Szkoleń MG-edu może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Kursantów. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kursanta dotyczących zamieszczonych opinii, może on zgłosić opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Kursanta, NPKU Centrum Szkoleń MG-edu podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
 19. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie NPKU Centrum Szkoleń MG-edu może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć
 20. Centrum szkoleń MG-edu nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników/Kursantów na stronach Platformy oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostają poza kontrolą Centrum szkoleń MG-edu, a w szczególności naruszenie przez Użytkowników/Kursantów praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.
 21. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
 • bez uprzedniego skorzystania z kursów;
 • wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • naruszających dobra osobiste NPKU Centrum Szkoleń MG-edu lub osoby trzeciej;
 • przez opłaconych użytkowników, w celu sztucznego podwyższenia oceny.

Regulamin wchodzi w życie z dniem  30.12.2022 r.

© Centrum szkoleń MG-edu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

X