Regulamin

Regulamin platforma.mg-edu.pl

Informacje wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z platformy e-learningowej dostępnej pod adresem platforma.mg-edu.pl, a w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach platformy oraz warunki i zasady dokonywania zakupów kursów dostępnych w ramach platformy oraz tryb reklamacyjny
 2. Właścicielem i administratorem platformy – platforma.mg-edu.pl jest Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkoleń MG-edu z siedzibą główną 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Czyżowicka 73

Definicje:

 • platforma.mg-edu.pl – miejsce w którym użytkownik może utworzyć konto i dokonać zakupu kursu/szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
 • Użytkownik – osoba korzystająca z Platformy.
 • Usługodawca – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkoleń MG-edu z siedzibą główną 44-300 Wodzisław Śląski ul. Czyżowicka 73
 • Hasło – ciąg znaków, definiowany przez Użytkownika lub generowany przez platformę w procesie odzyskiwania hasła.
 • Nazwa użytkownika (Login) – unikalny identyfikator Użytkownika definiowany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.
 • Kursant – użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny zawierając tym samym Umowę z NPKU Centrum szkoleń MG-edu i dokonał płatności za kurs.
 • Kurs /szkolenie – dostępny za pośrednictwem platformy zestaw materiałów zgodny z danym tematem, planem i szczegółowym opisem kursu
 • Logowanie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła.

Warunki techniczne

 1. Do poprawnego korzystania z kursów i szkoleń udostępnianych na platformie, należy spełnić następujące minimalne wymagania techniczne:
 • przepustowość łącza min. 1 Mbit/s
 • zainstalowane najnowsze wersje przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
 • zainstalowany program do odczytu plików PDF np. Acrobat Reader, Foxit Reader
 • włączenie obsługi plików cookies na stronach platformy

Warunki rekrutacji i rejestracji

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa NPKU Centrum szkoleń MG-edu świadczy usługi szkoleniowe za pośrednictwem platformy wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z bezpłatnych kursów i szkoleń w ramach platformy jest utworzenie konta użytkownika zawierającego: imię i nazwisko, adres e-mail oraz unikalny login użytkownika.
 3. Potwierdzenie założenia konta Użytkownik otrzymuje za pośrednictwem poczty e-mail , na adres podany podczas tworzenia konta
 4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z kursów i szkoleń płatnych w ramach Platformy jest dokonanie pełnej rejestracji oraz wpłata należności za kurs
 5. Wpłata należności następuje na konto bankowe Usługodawcy lub poprzez system płatności elektronicznych PayU (zasady płatności online – załącznik 2 do regulaminu)
 6. Pełna rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza udostępnianego na stronie platforma.mg-edu.pl/checkout/
 7. Pełna rejestracja na platformie oznacza zawarcie umowy drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem/Kursantem, a Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkoleń MG-edu
 8. Kursant ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia rejestracji bez podania przyczyny. Warunkiem odstąpienia od umowy jest przesłanie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną.
  Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawie konsumenta,  po otrzymaniu dostępu do zamówionego kursu Kursant traci prawo do odstąpienia od umowy.
 9. Warunkiem pełnej rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Przesyłając Formularz zgłoszeniowy Kursant:
  • potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych
  • wyraża zgodę na rozpoczęcie wykonania umowy (rozpoczęcie kursu) niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty, przed upływem terminu 14 dni.
  • wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
 10. Potwierdzenie założenia zamówienie Użytkownik otrzyma za pośrednictwem poczty e-mail
 11. Po zakończeniu procesu pełnej rejestracji oraz zaksięgowaniu wpłaty na koncie, użytkownik otrzymuje wiadomość za pośrednictwem poczty e-mail o odblokowaniu dostępu do zamówionego kursu
 12. Po zaksięgowaniu wpłaty lub dokonaniu płatności w systemie PayU Kursant otrzymuje dostęp do treści zamówionego kursu/szkolenia.
  Kursant realizuje naukę w dogodnym dla siebie czasie, przechodząc kolejno lekcje kursu/szkolenia aż do testu końcowego i zakończenia kursu w okresie maksymalnie 365 dni.
  Po zakończeniu nauki do kursanta nadane zostaną dokumenty. Dokumenty ukończenia kursu zostaną wysłane listem poleconym (poprzez Pocztę Polską) do 7 dni roboczych, kurierem do 3 dni roboczych od zakończenia nauki. W przypadku zakupu kursów w pakiecie dokumenty wysyłane są w jednej przesyłce po zaliczeniu wszystkich kursów z pakietu
 13. W przypadku podania danych dostępowych do indywidualnego konta uczestnika osobie trzeciej lub korzystania z konta osób nieuprawnionych – nie kursantów – Centrum Szkoleń MG-edu nie podnosi odpowiedzialności za szkody powstałe na koncie i ma prawo do usunięcia kursanta z kursu!

Koszty

 1. Każdy kurs/szkolenie płatne ma podaną cenę brutto. Podana cena jest wiążąca.
 2. Centrum szkoleń MG-edu ma prawo ustalania dla poszczególnych Kursantów cen innych, niż wskazane np. poprzez udzielania rabatów lub tworzenie pakietów promocyjnych.
 3. Cena kursu obejmuje: dostęp do treści kursu przez okres do 365 dni (do czasu ukończenia kursu), test końcowy, wysyłkę dokumentów listem poleconym na adres podany w procesie rejestracji tj. certyfikat w języku polskim oraz zaświadczenie zgodne ze wzorem z rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r.
 4. Wpłaty za kurs/szkolenie Kursant dokonuje wpisując w przelewie numer zamówienia lub imię i nazwisko oraz nazwę zamówionego kursu/szkolenia
 5. Faktury za kurs/szkolenie wystawiane są na wyraźne życzenie kursanta. Faktury na firmę wystawiane są tylko gdy w formularzu zamówienia znajdują się pełne dane firmy wraz z numerem NIP. Faktury wysyłane są na adres mailowy. Faktur nie wysyłamy przesyłką listową
 6. Koszty dodatkowe – zgodne z załącznikiem 1 do regulaminu
 • Certyfikat w języku angielskim
 • Wysyłka dokumentów poza granicę kraju
 • Wysyłka dokumentów kurierem
 • Duplikat zagubionego dokumentu
 • Ponowna wysyłka dokumentów w przypadku podania w formularzu rejestracyjnym błędnych danych osobowych i/lub adresowych powodującego konieczność wystawienia nowych dokumentów, poprawienia danych lub zwrotu listu do Centrum Szkoleń MG-edu

Prawa i obowiązki stron

1.1. Prawa i obowiązki użytkownika/kursanta

 1. Korzystając z Platformy Użytkownik/Kursant zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet.
 2. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się w szczególności publikowanie treści nieprzyzwoitych, obraźliwych i obscenicznych oraz praktyki internetowe ogólnie przyjęte jako naganne.
 3. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika/Kursanta odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.
 4. Użytkownik/Kursant przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje istotne dla funkcjonowania Platformy będą udostępnione na stronach Platformy i zostaną uznane za prawidłowo do niego dostarczone.
 5. Użytkownik/Kursant jest zobowiązany informować o zmianach danych przekazanych
  w trakcie rejestracji oraz ich aktualizacji na swoim profilu. W przypadku niezaktualizowania danych NPKU Centrum szkoleń MG-edu nie odpowiada za błędnie wystawione oraz wysłane dokumenty ukończenia kursu, co rodzi po stronie użytkownika/kursanta koszty dodatkowe (pkt.4 F regulaminu)
 6. Użytkownik/Kursant ma prawo rezygnacji w każdej chwili z korzystania z platformy poprzez usunięcie utworzonego przez siebie w konta.
 7. W przypadku usunięcia konta przez Kursanta, opłata za udział w kursie nie podlega zwrotowi
 8. Kursant ma obowiązek:
 • uregulowania należności za udział w kursie/szkoleniu
 • sumiennie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach on-line.
 • wykonywać polecenia osoby prowadzącej związane z realizacją treści programowych.
 • poddania się sprawdzeniu nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej w postaci testu/egzaminu
 • szanować godność osobistą osoby prowadzącej i innych użytkowników platformy
 1. Kursant ma prawo do:
 • zapoznania się z treścią programu nauczania.
 • zgłaszania swoich uwag, dotyczących przebiegu nauki, organizacji zajęć oraz innych, istotnych spraw – bezpośrednio do placówki lub za pośrednictwem wykładowcy
 • odbycia kursu w przeciągu 360 dni od dnia jego rozpoczęcia. Niewywiązanie się z tego terminu powoduje zablokowanie treści kursu oraz brak możliwości otrzymania dokumentów ukończenia kursu.
 • jawnej oceny swojej pracy.

2.1. Prawa i obowiązki NPKU Centrum szkoleń MG-edu

 1. NPKU Centrum szkoleń MG-edu dołoży wszelkich starań aby usługi szkoleniowe za pośrednictwem platformy działały bez zakłóceń i w sposób ciągły z zastrzeżeniem czasowych włączeń zawiązanych z pracami technicznymi
 2. NPKU Centrum szkoleń MG-edu ma prawo do ingerencji w konta użytkowników/Kursantów w celach diagnozy i naprawy zakłóceń technicznych
 3. NPKU Centrum szkoleń MG-edu zobowiązuje się do wsparcia Użytkownika/Kursanta
  w czasie trwania procesu edukacyjnego oraz poszanowania godności osobistej Kursanta
 4. NPKU Centrum szkoleń MG-edu zobowiązuje się do wystawienia i wysłania dokumentów ukończenia kursu w ciągu 3/7 dni roboczych z zastrzeżeniem, że termin może zostać przedłużony w wyjątkowych sytuacjach (np. urlop) o czym Kursanci zostaną powiadomieni na platformie.
 5. W związku z sytuacją epidemiologiczną od 30.10.2020 roku do odwołania dokumenty ukończenia kursu zostaną wysłane listem poleconym (poprzez Pocztę Polską) do 7 dni roboczych, kurierem do 3 dni roboczych od zakończenia nauki.
 6. NPKU Centrum Szkoleń „MG-edu” nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikłe po stronie operatora pocztowego.
 7. NPKU Centrum szkoleń MG-edu ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług a nawet usunąć konto Użytkownika/Kursanta w przypadku gdy:
 • Użytkownik/kursant narusza postanowienia regulaminu
 • Użytkownik/kursant korzysta z platformy w sposób sprzeczny z jej zasadami i celem
 • Użytkownik/kursant przesyła do innych użytkowników lub udostępnia ogólnie informacje o charakterze obraźliwym, wulgarnym, handlowym, reklamowym, promocyjnym
 • Użytkownik/kursant narusza przepisy prawa.
  W przypadku usunięcia konta za łamanie niniejszego regulaminu, opłata za udział w kursie nie podlega zwrotowi

Reklamacje

 1. Użytkownik/Kursant ma prawo złożenia reklamacji związanych z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem usług na platformie.
 2. Reklamacji nie podlega subiektywne odczucie i niesprostanie oczekiwaniom Użytkownika/Kursanta co do formy, merytorycznej zawartości i przydatności kursu/szkolenia.
 3. Zgłoszenie reklamacji należy przesłać na adres: [email protected] w formie pisemnej z podaniem danych kursanta/użytkownika, adresu e-mailowego do korespondencji, nazwy kursu oraz opisu sprawy
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji
 5. Użytkownik/Kursant otrzyma odpowiedź na adres mailowy

Informacje prawne

 1. Centrum szkoleń MG-edu nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku
  z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Platformy w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. Korzystanie z Platformy i dostęp do kursu  odbywa się poprzez transmisję danych na koszt Użytkownika/Kursanta.
 3. Centrum szkoleń MG-edu nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do zasobów Platformy oraz że pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika/Kursanta co do ich merytorycznej zawartości i przydatności. Centrum szkoleń MG-edu zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Platformy, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu Platformy.
 4. Centrum szkoleń MG-edu uprawniona będzie do zaprzestania udostępniania Platformy bez podania przyczyn po zakończeniu wszystkich odbywających się kursów lub nie wcześniej niż 60 dni po ostatnim opłaceniu kursu oraz po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Kursantów.
 5. Centrum szkoleń MG-edu nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników/Kursantów na stronach Platformy oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostają poza kontrolą Centrum szkoleń MG-edu, a w szczególności naruszenie przez Użytkowników/Kursantów praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.
 6. Centrum szkoleń MG-edu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika/Kursanta osobom trzecim hasła oraz loginu niezależnie od przyczyny ujawnienia.
 7. Wszelkie nazwy, znaki towarowe/firmowe, opisy występujące na Platformie podlegają ochronie.
 8. Platforma oraz jej zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Centrum szkoleń MG-edu i jedynie we wskazanym zakresie.
 9. Zarejestrowani Użytkownicy/Kursanci Platformy wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów drogą poczty elektronicznej i z użyciem telefonii cyfrowej oraz uznają je za skutecznie doręczone.
 10.  Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez Centrum szkoleń MG-edu będą zamieszczane na Platformie.
 11. Zmiany Regulaminu  są wiążące dla nowych użytkowników od momentu ich zamieszczenia na Platformie. Dla Kursantów obowiązująca jest treść regulaminu z dnia podpisania umowy.
 12. Prawa i obowiązki Użytkownika nie podlegają przeniesieniu na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Centrum szkoleń MG-edu
 13. Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim, a wszelkie spory powstałe w związku z funkcjonowaniem Platformy rozstrzygane będą polubownie lub przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Centrum szkoleń MG-edu

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2018 r.

 

Oświadczam, że

Jestem osobą pełnoletnią

W pełni akceptuję postanowienia niniejszego regulaminu

Zostałem poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą otrzymania dostępu do  kursu. Wyrażam zgodę na rozpoczęcie wykonania umowy niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty, przed upływem terminu 14 dni.

 

Załącznik 1

Koszty dodatkowe:

 • Certyfikat w języku angielskim + 40 zł
 • Wysyłka dokumentów poza granicę kraju + 20 zł.
 • Wysyłka dokumentów kurierem + 18 zł
 • Duplikat zagubionego dokumentu, wysyłka poprawionego dokumentu w przypadku podania w zgłoszeniu błędnych danych + 15 zł (list polecony) lub 25 zł (kurier)
 • Ponowna wysyłka dokumentów w przypadku podania w formularzu rejestracyjnym błędnego lub niedokładnego adresu, powodującego zwrot listu do Centrum Szkoleń MG-edu + 15 zł.
 • Wysyłka faktury przesyłką listowną + 10 zł.

Załącznik 2

Płatność poprzez system PayU

 • Podmiotem świadczącym usługę płatności na rzecz Zamawiającego jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 • Warunkiem skorzystania z usługi płatności serwisu PayU jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz regulaminu PayU dostępnego na stronie payu.pl.
 • NPKU Centrum szkoleń MG-edu nie zbiera i nie przetwarza danych dotyczących płatności tj. danych dotyczących rachunku bankowego, logowania do  serwisu i autoryzacji płatności, jak również nie odpowiada za bezpieczeństwo  transakcji dokonywanej za pośrednictwem PayU.
© Centrum szkoleń MG-edu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

X