Zmiany w realizacji projektów unijnych w obszarze rynku pracy

Koordynator projektów – Zmiany w realizacji projektów

Bardzo duża zmiana dla przyszłych Wnioskodawców w obszarze rynku pracy szykuje się  w poszczególnych Programach Operacyjnych.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, obowiązującymi od 1 stycznia 2018 r. poszczególne Instytucje Zarządzające będą mogły wprowadzić możliwość wsparcia w ramach projektów nowych grup docelowych. Dotychczas były to osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo.

Obecnie będzie można tworzyć i realizować projekty ukierunkowane również na:

– osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

–  imigrantów i reemigrantów

– osoby pracujące na umowach krótkoterminowych

– osoby pracujące w ramach umów cywilnoprawnych

– ubogich pracujących

– bezrobotnych w wieku 30-49 lat niekwalifikujących się innych grup docelowych

 

Zmianę te odczują przede wszystkim realizatorzy przyszłych projektów, dla których łatwiejszy stanie się sam proces rekrutacji do projektów – zwiększy się diametralne grupa docelowa

Na bazie powyższych Wytycznych, znika również zapis który poniekąd dyskryminował niektórych mężczyzn pomiędzy 30 a 50 rokiem życia.

Aby otrzymać wsparcie w myśli poprzednich Wytycznych, mężczyzna pomiędzy 30 a 50 rokiem życia, musiał należeć do minimum jednej z grup defaworyzowanych na rynku pracy czyli: mieć niskie kwalifikacje, być osobą z niepełnosprawnościami lub osobą długotrwale bezrobotną.

Sytuacja ta spowodowała, iż mężczyźni nie należący do grup defaworyzowanych nie mogli np. otrzymać dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej bądź uczestniczyć w stażach finansowanych z EFS.

Po wprowadzeniu zmian w SZOOP poszczególnych programów operacyjnych, taka sytuacja nie będzie już miała miejsca.

© Centrum szkoleń MG-edu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

X