Dlaczego aby otrzymać zaświadczenie muszę podać dodatkowe dane?

Dane dodatkowe jak PESEL, data i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane jest zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych i zawiera

 • 1) imię i nazwisko uczestnika kursu oraz datę i miejsce jego urodzenia;
 • 2) numer PESEL uczestnika kursu,
 • 3) nazwę kursu;
 • 4) wymiar godzin kształcenia na kursie;
 • 5) nazwę i adres odpowiednio placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego prowadzących kurs;
 • 6) datę wydania zaświadczenia i numer zaświadczenia zgodny z numerem w ewidencji zaświadczeń prowadzonej przez placówkę kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, która zawiera:
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL
  • datę wydania zaświadczenia
  • numer zaświadczenia
30 grudnia 2022
© Centrum szkoleń MG-edu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

X